Stay Strong!

Algemene voorwaarden

1. Algemeen

Deze voorwaarden gelden voor iedere deelname, behandeling, aanbieding en transactie tussen Rob Holt Sport en een cliënt waarop Rob Holt Sport deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

Alle onderstaande verklaringen hebben betrekking op alle merken van Rob Holt Sport, zoals Rob Holt Sportmassage en de Bootcamp Bus. Hierna aangemerkt als “Rob Holt Sport”. 
 


2. Inspanningen Rob Holt Sport

Rob Holt Sport zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap. Rob Holt Sport zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over eventuele financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.


3. Afspraken

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan Rob Holt Sport melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, mag Rob Holt Sport 50% van het honorarium voor de afgesproken behandeling aan de cliënt berekenen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de salon komt, mag Rob Holt Sport de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. Bij meer dan vijftien minuten later dan de afgesproken tijd in de salon aan komen kan Rob Holt Sport de afspraak annuleren en het gehele afgesproken honorarium berekenen. Rob Holt Sport moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden.


4. Betaling

Rob Holt Sport vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de praktijk en online. De gemelde prijzen zijn inclusief btw. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen.

Facturen ten behoeve van de zorgverzekeraar (sportzorgmassage) worden uiterlijk één maand na de behandeling per e-mail verzonden naar de cliënt. De cliënt stuurt daarna zelf de factuur door naar je zorgverzekeraar om dit vergoed te krijgen. De cliënt wint zelf bij de eigen zorgverzekeraar in of de sportzorgmassage vergoed wordt in zijn/haar zorgverzekeringspakket en of de cliënt daar recht op heeft. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per pin te voldoen in de praktijk. Zorgverzekeraars vergoeden geen reguliere sport-, ontspannings- of wellnessmassage.


5. Persoonsgegevens & privacy

De cliënt voorziet Rob Holt Sport vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan Rob Holt Sport aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. Rob Holt Sport neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een geautomatiseerd systeem en op een klantenkaart. Rob Holt Sport behandelt de vertrouwelijke gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Rob Holt Sport zal gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de cliënt.


6. Geheimhouding

Rob Holt Sport is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Rob Holt Sport verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.


7. Aansprakelijkheid

Rob Holt Sport is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat de behandelaar is uitgegaan van door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, allergische reacties, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. Rob Holt Sport is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de salon.

8. Beschadiging & diefstal

Rob Holt Sport heeft het recht van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Rob Holt Sport meldt diefstal altijd bij de politie.

 

9. Acties en prijsvragen

Winnaars van prijzen die gewonnen zijn via een actie op social media dienen deze binnen 12 maanden na het bekend worden dat de prijs is gewonnen te innen. Na deze genoemde tijd vervalt al het recht op de gewonnen prijs.

10. Cadeaubonnen
Aangekochte cadeaubonnen zijn 5 jaar geldig na datum van uitgifte.

 

11. Klachten

Rob Holt Sport is SCAS en NGS gecertificeerd. Hierbij behoort ook een klachtenregeling waar de cliënt terecht kan. De cliënt is dus niet alleen bij Rob Holt Sport in goede handen, maar heeft ook een onafhankelijke organisatie achter hem/haar staan. Download onderstaand Pdf bestand voor meer informatie over de klachtenservice van NGS.

NGS Klachtenservice Wkkgz
NGS Klachtenservice Wkkgz.pdf (450.85KB)
NGS Klachtenservice Wkkgz
NGS Klachtenservice Wkkgz.pdf (450.85KB)

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen vijf werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan Rob Holt Sport. Rob Holt Sport moet de klager binnen vijf werkdagen adequaat antwoord geven. Indien een klacht gegrond is, zal Rob Holt Sport de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar maakt. Indien Rob Holt Sport en klager niet tot overeenstemming kunnen komen, kan de klager het geschil voorleggen aan de wetgever of mediator.


12. Behoorlijk gedrag

De cliënt behoort zich in de praktijk behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft Rob Holt Sport het recht de cliënt de toegang tot de praktijk te weigeren zonder opgaaf van redenen.


13. Recht

Op elke overeenkomst tussen Rob Holt Sport en de cliënt is het Nederlands recht van toepassing. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst. 


Aanvullende algemene voorwaarden deelname aan de Bootcamp Bus

1. Deelname

Deelname aan een bootcamp training of personal training geschiedt geheel op eigen risico. De Bootcamp Bus is niet aansprakelijk voor blessures of andere schade die de deelnemers mochten oplopen tijdens of ten gevolge van een training. Trainingsadviezen zijn te allen tijde vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd. Daarnaast is de Bootcamp Bus niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met de door de Bootcamp Bus georganiseerde activiteiten.


Een bootcamp training en personal training is intensief en blessuregevoelig. Deelnemers dienen zelf in te schatten of ze geschikt zijn voor deelname aan de trainingen. Indien je gezondheidsklachten  hebt, of indien je een andere reden hebt om te twijfelen aan een trainingsdeelname, raden wij je sterk aan om eerst advies in te winnen bij een arts.

De Bootcamp Bus behoudt het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een training. 


2. Producten
Rittenkaarten die via de Bootcamp Bus worden verkocht hebben een geldigheidsduur op moment van aanschaf. De duur wordt vermeld per kaart. De lengte van een abonnement is van te voren afgesproken. De rittenkaart of het abonnement is persoonsgebonden. Er is geen restitutie mogelijk na aanschaf van een product van De Bootcamp Bus.


3. Omstandigheden
Bootcamp groepslessen gaan altijd door, maar bij gevaarlijke weersomstandigheden, waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel, kan een training worden afgelast. Uiteraard is dit op risico van De Bootcamp Bus en zal er een vervangende les worden afgesproken met de betalende deelnemers.

Rob Holt Sport behoudt te allen tijde het recht om alle bovenstaande algemene voorwaarden aan te passen met of zonder berichtgeving.


Opbellen
E-mail